Trở lại trang Nhân tài Việt Nam

ĐẠI TÁ LƯƠNG XUÂN VIỆT
LỮ ĐOÀN TRƯỞNG LỮ ĐOÀN 3 NHẢY DÙ,
SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ 101 KHÔNG KỴ
QUÂN LỰC HOA KỲ

NhẢy Dù - CỐ GẮng!

Ngày trở về từ chiến trường

Chiến trường A-Phú-Hãn

Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

Một Đại đội thuộc Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù,
Sư Đoàn Nhảy Dù 101 Không Kỵ chuẩn bị lên đường đi A-Phú-Hãn

Chiến dịch cứu trợ bão lụt Katrina 2005
Thành phố New Orleans, Tiểu bang Louisiana

NhẢy Dù - CỐ GẮng!

Nhạc nền: Sư Đoàn Nhảy Dù hành Khúc (Hợp xướng)

Trở lại trang Nhân tài Việt Nam

 

Đăng ngày Thứ Tư, AUG 4, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH