BIA CHỦ QUYỀN ĐẢO TRƯỜNG SA CỦA VNCH

CHÚ THÍCH

Hàng chữ trên bia đề là:

VIỆT
NAM
CỘNG HÒA
QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA
ĐẢO
SONG TỬ TÂY
VĨ TUYẾN
11 ĐỘ 25 PHÚT 5 GIÂY BẮC
KINH TUYẾN
111 ĐỘ 19 PHÚT 6 GIÂY ĐÔNG
QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA TRỰC THUỘC
TỈNH PHƯỚC TUY. PHÁI BỘ QUÂN SỰ
THỊ SÁT NGHIÊN CỨU ĐẾN VIẾNG QUẦN
ĐẢO NÀY NGÀY 22/08/1956
DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA HẢI QUÂN
VIỆT NAM


HẢI QUÂN VIỆT NAM

 

 

Đăng ngày Thứ Ba, December 20th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH