LHCCS, Hội Cựu SQTB, & Cộng Đồng Việt Nam
Vùng Hoa Thịnh Đốn, D.C, Maryland và Virginia

Diễn hành ngày nhậm chức
Tân Thống Đốc Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ
Richmond, VA. Jan 16, 2010


Nhạc nền: The Light Cavalry Overture (Hoà tấu)