Nhạc nền: Hành Quân Thao dượt (Hoà tấu)

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2011...