Do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức Năm 2009

Phần I - Chuẩn bị
Phần II - Nghi thức Lễ Kỷ Niệm Ngày QLVNCH 19/6
Phần III - Diễn Hành Ngày Quân Lực VNCH

Phần I - Chuẩn Bị

Cựu chiến sĩ Nguyễn Hùng Thái (giữa) (Tổng Thư Ký Hội SVSQTB/TĐ/HTĐ)
Cựu chiến sĩ Đoàn Hữu Định (bìa phải) (Hội trưởng LHCCS-VNCH/HTĐ & Phụ Cận)

Cựu chiến sĩ Nguyễn Kim Hùng (phải) (Hội trưởng Hội SVSQTB/TĐ/HTĐ)

Cựu chiến sĩ Nguyễn Văn Mùi (Hội trưởng GĐMĐ/HTĐ) và Phu Nhân

Tiến Kèn - Chuyên viên Âm thanh

Cựu chiến sĩ Lý An - Thủ Kỳ

Mũ anh sứt chỉ đường tà ...

Giờ thao dượt rước Quốc Quân Kỳ

Quan khách từ khắp nơi đến địa điểm hành lễ

Chuẩn bị nhang đèn

Cựu chiến sĩ Đinh Chiến Hiệp (trái) - Nội Vụ (Hội SVSQTB/TĐ/HTĐ)
Cựu chiến sĩ Bùi Mạnh Hùng (phải)  - Truyền Thông (Hội SVSQTB/TĐ/HTĐ)

Hàng Quân Danh Dự

Trở về đầu trang
Phần II - Nghi thức Lễ Kỷ Niệm Ngày QLVNCH 19/6

Nghi lễ bắt đầu

Nghi thức chào Quốc Quân Kỳ

Hàng Quân Danh Dự chào cờ

Nghi thức Cờ Rũ

Nghi thức niệm hương và đặt vòng hoa

Nghi thức Văn Tế Chiến Sĩ Trận Vong

Trở về đầu trang
Phần III - Diễn Hành Ngày Quân Lực VNCH 19/6/2009


Nhạc nền: Biệt Động Quân Hành khúc (Hợp xướng) (PDF)

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2010...