MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

XỔ NHO

 Ba ông sư đang ngồi chơi thấy 3 cô gái đi tới. Một ông mở lời trêu chọc bèn xổ nho:

TAM NƯƠNG ĐỒNG HÀNH,
TUNG HOÀNH LỤC KHẨU.

và 3 cô gái bèn đáp lại

TAM VỊ ĐỒNG TỌA,
THƯỢNG HẠ LỤC ĐẦU.

và sau đó hai bên kiện ra quan huyện để phân xử
Quan huyện thấy hai bên đều rất giỏi chữ nên bèn thử thêm bằng cách cho hai bên nói đối lại.
Quan huyện nói:

HUYỆN ĐƯỜNG, HUYỆN ĐƯỜNG KHAI
QUÂN SĨ LƯỠNG BIÊN BÀI
QUAN HUYỆN TỌA TRUNG VỊ
BÁ TÁNH TỰ NHIÊN LAI

Ba ông sư đáp lại:

THIỀN MÔN, THIỀN MÔN KHAI
CHƯ TĂNG LƯỠNG BIÊN BÀI
THIỀN SƯ TỌA TRUNG VỊ
BÁ TÁNH TỰ NHIÊN LAI

Còn 3 cô gái đáp lại: (có lẽ quýnh quá)

ÂM HỘ, ÂM HỘ KHAI
ÂM MAO LƯỠNG BIÊN BÀI
ÂM HẠCH TỌA TRUNG VỊ
DƯƠNG VẬT TỰ NHIÊN LAI

Mặc dầu quýnh quá lấy cái đó ra đáp lại nhưng đã chứng tỏ là rất giỏi,
phải là nho chùm rồi nên quan huyện đành thán phục và cho cả hai bên ra về, xử huề.
Nguồn: TS Thích Ái Nhất "xiu tầm" tại đây: http://www.tongsan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=207:x-nho&catid=44:chuyn-ci&Itemid=68

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Năm, January 12th, 2012
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH