MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

TỔ TIÊN, SƯ, CHA, BÁC HỒ  

   
Thuở dựng nước, Việt Nam ta chỉ có một đạo duy nhất, đạo thờ Ông bà Tổ Tiên
* Đạo...............
TỔ TIÊN

Sau đó, Người Tàu đô hộ Việt Nam ta 1000 năm... đạo Phật du nhập vào Việt Nam.
* Chúng ta có.......


Hết Tàu rồi tới Tây... đô hộ Việt Nam ta 100 năm... đạo Công giáo theo mấy Cố Tây vào VN.
* Chúng ta có.......
CHA

Cuối cùng... 1975... Việt Nam ta được giải phóng toàn diện, tất cả đạo đều là tà đạo. Chỉ có một đạo được thờ duy nhất là:
* đạo...............
BÁC HỒ

- Tổng cộng đạo mà Việt Nam chúng ta có từ thuở ban sơ đến nay:
TỔ TIÊN ,SƯ, CHA, BÁC HỒ
   

   
NHẢY DÙ CỐ GẮNG!
  
Nguồn: Internet E-mail by Mũ Đỏ Nguyễn Hoàng, TĐ3ND/SĐND/QL-VNCH chuyển
   

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

 

Đăng ngày Thứ Tư, July 18th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH