Chào Quốc Kỳ VNCH                         Cờ Phật Giáo tung bay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cờ Phật Giáo tung bay

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN & PHỤ CẬN
HÂN HOAN CHÀO MỪNG TOÀN THỂ QUÍ VỊ VÀ QUÍ ANH CHỊ EM
CỰU QUÂN NHÂN PHẬT GIÁO QLVNCH KHẮP THẾ GIỚI.

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

NGŨ GIỚI TRONG ĐẠO PHẬT GIÁO

 

 

1

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

KHÔNG SÁT SANH

 


2

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

KHÔNG TRỘM CƯỚP

 


3

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

KHÔNG DÂM DỤC

 


4

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

KHÔNG NÓI DỐI

 


5

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

KHÔNG NGHIỆN NGẬP HÚT SÁCH, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC....

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật TửHuy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật TửHuy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật TửHuy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật TửHuy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

Cờ Phật giáo tung bay Cờ Phật giáo tung bay Cờ Phật giáo tung bay Cờ Phật giáo tung bay Cờ Phật giáo tung bay

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

Mục đích của trang điện tử này là để cho các ACE cựu quân nhân Phật Giáo nói riêng, và những ai có niềm tin về đạo Phật giáo nói chung nhín ra một khoảnh khắc thời gian quí báu trong một ngày lao động cực nhọc để chăm sóc đời sống tâm linh cho mình. Mục đích để hướng THIỆN và tránh ÁC.

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Hoa sen Gia Đình Phật Tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ngày Thứ Bảy, OCT 2, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cờ Phật Giáo tung bay