Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

CÁC KHÓA SĨ QUAN TRỪ BỊ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ TỐT NGHIỆP
TẠI CÁC QUÂN TRƯỜNG BỘ BINH:
NAM ĐỊNH, ĐỒNG ĐẾ, THỦ ĐỨC, VÀ LONG THÀNH, VNCH

1951

KHÓA 1
KHÓA 2


K/B

KHÓA 3
KHÓA 4
KHOÁ 5
KHÓA 6
KHÓA 7
KHÓA 8
KHÓA 9

1961

KHÓA 10 - 1961 - Thành Tín
KHÓA 11 - 1961 - ĐỒng TiẾn
KHÓA 12
KHÓA 13
KHÓA 14

1963

KHÓA 15 - 1963
KHÓA 16
KHÓA 17
KHÓA 18

1965

KHÓA 19 - 1965
KHÓA 20 - 1965
KHÓA 22
KHÓA 23
KHÓA 24
KHÓA 25
KHÓA 26
KHÓA 27

1968

KHÓA 1/68
KHÓA 2/68
KHÓA 3/68
KHÓA 4/68 - TiỂu Đoàn 4
KHÓA 5/68
KHÓA 6/68
KHÓA 7/68
KHÓA 8/68
KHÓA 9/68 - TiỂu Đoàn 1

1969

KHÓA 1/69
KHÓA 2/69
KHÓA 3/69
KHÓA 4/69 - TiỂu Đoàn 1
KHÓA 6/69 - ThỦ ĐỨc, TiỂu Đoàn 1
KHÓA 6/69 - ĐỒNG ĐẾ

1970

KHÓA 1/70 - ChiẾn ThẮng
KHÓA 2/70 - TiỂu Đoàn 3
KHÓA 3/70
KHÓA 4/70
KHÓA 5/70
KHÓA 6/70

1971

KHÓA 1/71
KHÓA 3/71
KHÓA 4/71 - TiỂu Đoàn 3
KHÓA 5/71 - TiỂu Đoàn 2

1972

KHÓA 1/72 - TiỂu Đoàn 1
KHÓA 1/72 - ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 2/72 - TiỂu Đoàn 4, Khăn Vàng
KHÓA 2/72 - ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 3/72 - TiỂu Đoàn 3, Khăn Xanh
KHÓA 4/72 - TiỂu Đoàn 2 Khăn Tím
KHÓA 4B/72 - ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 5/72 - TiỂu Đoàn 5
KHÓA 5B/72 - ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 6/72
KHÓA 6B/72
KHÓA 7/72
KHÓA 7B/72 - ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 8/72
KHÓA 8 B+C/72 - BẤt KhuẤt
KHÓA 9A/72 - TiỂu Đoàn 1 - Khăn ĐỎ
KHÓA 9B/72
KHÓA 9C/72 - CỦng CỐ Phát TriỂn
KHÓA 10A/72 - Yên ThẾ, ĐỒNG ĐẾ

KHÓA 10B/72 - Cao ThẮng, ĐỒNG ĐẾ
KHÓA 11/72
KHÓA 12B/72 - ĐỒNG ĐẾ

1973

KHÓA 1/73 - TiỂu Đoàn 5
KHÓA 2A/73 - TiỂu Đoàn 2 - Khăn Tím
KHÓA 2B/73 - TiỂu Đoàn 4 - Khăn Vàng
KHÓA 3/73 - TiỂu Đoàn 1
KHÓA 4/73
KHÓA 5/73
KHÓA 5B/73
KHÓA 6/73
KHÓA 7/73
KHÓA 8/73
KHÓA 9/73 - TiỂu Đoàn 4 - Khăn Vàng

1974

KHÓA 1/74 - TiỂu Đoàn 1
KHÓA 2/74 - TiỂu Đoàn 2 - Mãn khóa 22/3/1975
KHÓA 3/74


1975

KHÓA 1/75 - TiỂu Đoàn 5
Đăng ngày Chúa Nhật, AUG 29, 2010
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ - ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH